Razvoj vodstvenih kompetenc

Razvoj vodstvenih kompetenc

Trajanje

16 ur

Namen

»Dober vodja se ne rodi, ampak z leti naredi« Za to pa je potrebna stalna pripravljenost na nove izzive voditeljstva, vseživljenjsko učenje ter nenehno obnavljanje osebnih kompetenc. (Danijela Brečko)

Naloge in vloge vodij 3 tisočletja so: usmerjanje, motiviranje ter razvijanje zaposlenih z namenom doseganja poslanstva ter ciljev organizacije. Pri tem morajo izpolnjevati več vodstvenih vlog kot tudi znati tenkočutno voditi medosebne odnose z ljudmi ter učinkovito komunicirati. Mnogo raziskav je dokazalo vzročno-posledično zvezo med uspešnimi vodji in nivojem vpletenosti, zavzetosti ter energijo ki jo ljudje izkazujejo pri delu.
Ključno torej je, da ima organizacija na vodstvenih položajih ljudi, ki imajo ustrezne vodstvene kompetence, da znajo, hočejo in zmorejo l opravljati svoje delo odgovorno in učinkovito.

Seminar z delavnico Razvoj vodstvenih kompetenc temelji na:
• prepoznavanju osebnih vodstvenih kompetenc s pomočjo vprašalnika Vodstvene kompetence, ki ga izvajamo po metodi 360 stopinj. Na osnovi analize osebnih kompetenc tako lahko naredimo akcijski načrt za razvoj kompetenc, s katerim je moč v treh mesecih narediti vidne izboljšave razumevanje.
• ovrednotenju napredka, ki ga posameznik naredi, da izboljša svoje kompetence*,
• razvoju vplivnosti, kot nujno potrebnem elementu uspešnega vodenja
• predstavitvi in izboru stilov in strategij vodenja
• predstavitvi in treningu ključnih vodstvenih veščin
• predstavitvi in treningu učinkovitih komunikacijskih strategij

Cilji

Na koncu izobraževanja boste:

• ozavestili svoje vodstvene vloge in naloge
• na podlagi prepoznave svojih vodstvenih kompetenc in akcijskega načrta usmerjeno razvijali svoje potenciale
• znali izbrati ustrezen vodstveni stil v različnih situacijah
• znali izbrati ustrezne vodstvene tehnike in strategije
• izbrati ustrezne komunikacijske strategije za pogovor z zahtevnejšimi sogovorniki
• z izbranimi orodji znali uspešno razvijati kompetence zaposlenih
• uspešno zaključiti vsakokratni pogovor

Za nadaljnji razvoj in nadgradnjo priporočamo še