Sofos
Storitve / Voditeljstvo in razvoj vodij

Voditeljstvo in razvoj vodij

Namen in cilji usposabljanja

 

Bistvo voditeljstva je uresničevanje poslanstva in vizije. Vendar ne kakor koli, temveč s povezavo, vodenja in sodelovanja, moči in odgovornosti.

Naloge in vloge voditeljev 3. tisočletja so: usmerjanje, motiviranje ter razvijanje zaposlenih z namenom doseganja vizije, poslanstva ter ciljev organizacije. Učinkoviti vodja mora znati voditi  (organizirati) poslovne procese, voditi ljudi in voditi samega sebe. Osnovni namen usposabljanja je osvežitev ter razvoj najpomembnejših mehkih veščin vodenja ter usposobiti vodje za delo z nalogami kot tudi za delo z ljudmi na način, da spodbujajo konstruktivna vedenja zaposlenih. Mnogo raziskav je dokazalo vzročno-posledično zvezo med voditelji in nivojem vpletenosti, zavzetosti ter energijo, ki jo ljudje izkazujejo pri delu. Ključno torej je, da ima organizacija na vodstvenih položajih ljudi, ki imajo ustrezne voditeljske kompetence, da znajo, hočejo in zmorejo voditi odgovorno in učinkovito.

Program obsega 5 modulov v skupnem obsegu 25 ur

Znanja in kompetence

Znanja: management, organizacija dela, psihologija,

Kompetence: agilno vodenje, upravljanje uspešnosti, motiviranje, osebna integriteta, razvoj voditeljske karizme, ravnanje s konflikti, reševanje kompleksnih problemov

Cilji usposabljanja

Po končanem usposabljanju bodo udeleženci

  • ozavestili razliko med vodenjem in voditeljstvom 
  • spoznali moč osebne naravnanosti in vizije pri vodenju
  • spoznali moč osebne integritete in odgovornosti
  • spoznali razlike med pristopi, ki sodelavce demotivirajo in tistimi, ki jih motivirajo in uporabljali slednje
  • uporabljali agilne metode vodenja
  • znali uporabljati tehnike ter sledili procesu za reševanje kompleksnih problemov
  • učinkovito delegirali naloge in si pridobili čas za strateške zadeve višje dodane vrednosti
  • prepoznali svoj stil ravnanja v konfliktih in se naučili z njimi bolje ravnati. 

Za nadaljni razvoj in nadgradnjo priporočamo še