Sofos

Dobra energija – zmagovalna formula nove dobe

/ Danijela Brecko

Kje iskati gorivo za večjo učinkovitost? Kje iskati vire zmagovalne miselnosti? Na vse to vam lahko odgovori Raziskava Organizacijske energije 2017, ki kaže, da imajo organizacije še veliko priložnosti za boljše gospodarjenje z naravno energijo ljudi. V sklopu HR&M konference, ki je potekala 15. novembra 2017 v Festivalni dvorani v Ljubljani, so bili predstavljeni rezultati Nacionalne raziskave organizacijske energije v slovenskem zasebnem in javnem sektorju.

Kogarkoli boste vprašali čemu pripisuje uspeh, bo zagotovo tako ali drugače omenil tudi »dobro energijo«. Takšno formulacijo uspeha smo slišali tudi iz ust Gorana Dragiča, ki je slovensko košarkaško ekipo prvič popeljal do zmage na evropskem prvenstvu. »Zmagali smo, ker je bila v ekipi dobra energija« je dejal. In od kod je ta dobra energija prišla? Zagotovo so veliko prispevali njeni igralci, toda brez spretnega gospodarja, bi se ta energija hitro razpršila. Toda to se k sreči ni zgodilo, ker je Kokoškov dobro vedel, kako gospodariti z energijo ljudi – najpomembnejšim virom 3. tisočletja in jo spretno spremeniti v zmagovalno.

Zagotovo ste že zaslutili, da se nekaj podobnega dogaja tudi v organizacijah, ki so ustvarjene prav zato, da ljudje združijo svojo energijo in na njenih temeljih oblikujejo zmagovalno moč in miselnost.

Osnovna ideja gibanja Dvignimo organizacijsko energijo za večjo strast in trajnostno rast, izhaja iz spoznanja, da vsi ljudje posedujemo naravno energijo, ki jo prinašamo v vsa okolja, kjer delujemo. Pri tem pa je bistvno spoznanje, da imajo organizacije (delovna okolja) moč vplivati na moč in smer te energije. Kot prikazuje spodnja slika ta najpomembnejši vir (naravna energija ljudi) potuje v organizaciji skozi 4 različne filtre in substanca, ki obstane tvori stanje energije v organizaciji.

Bolj kot je organizacija spretna pri povezovanju vrednot organizacije s povezovanjem vrednot posameznikov, več energije bodo ljudje sproščali. Prav tako bodo več energije pustili v organizaciji, če bodo opravljali delo, ki jim resnično leži in se poistovetili z vsebino dela. Osmišljanje dela je zagotovo največji skriti vir sproščanja energije. Na drugi strani pa tudi to ni dovolj, organizacija mora znati tudi zadržati energijo, ki so jo ljudje sprostili pri delu in zasledovanju ciljev organizacje. Na zadrževanje energije pa najbolj vpliva način spodbujanja ljudi pri doseganju njihovih ciljev, ti. kontekst ali podporno oklje v najširšem smislu, vključno s skritimi kurikulumi delovanja organizacije. K zadrževanju energije pa veliko prispeva tudi splošna klima v organizacji, ki je v največji meri rezultat odnosov med zaposlenimi kot tudi odnosov med vodstvom ter sodelavci.

Vsi štirje filtri, torej povezanost, vsebina dela, kontekst in klima pa se izražajo v stanju trenutne organizacijske energije, ki jo tvori matrika 4 različnih energijskih lestvic, prikazana na spodnji sliki.

Vsako vrsto energije merimo v razponu od 0 – 100 točk, pri čemer zasledujemo čim nižje vrednosti nekakovostnih energij, torej energije malodušja in energije razjedanja ter čim višje vrednosti kakovostnih energij, to je energije produktivnosti in energije udobja, pri čemer velja še eno zlato pravilo: energija udobja naj ne bi presegala vrednosti energije produktivnosti.
Če strnem, organizacijska energija je neke vrste nevidna sila, ki se ves čas spreminja v razmerjumoči ter smeri. Lahko je šibka ali močna, lahko je kakovostna, takšna, ki vodi k zmagam, ali pa nekakovostna, takšna, ki vodi v disfunkcionalnost.

V raziskavo organizacijske energije vključenih že 79 organizacij

V raziskavi je do sedaj (2016 in 2017) skupaj sodelovalo 9.772 oseb iz 79 organizacij, kar ponuja odlično izhodišče za objektivne primerjalne analize vzdolž panog in velikosti podjetij kot tudi glede na vrsto sektorja (javni sektor, gospodarstvo). Letos smo energijski naboj merili v 50 organizacijah ter organizacijskih enotah, od tega 15 iz javnega sektorja ter 35 iz gospodarstva. K raziskavi se je letos pridružilo 3. 356 oseb. Sodelujoči so izpolnili vprašalnik QOE 16, ki obsega 16 trditev. Vprašalnik je bil v posamezni organzaciji na voljo 7 delovnih dni. Raziskavo je bil mogoče izvesti od 3. maja do 20. oktobra 2017.

Organizacijska energija v Sloveniji boljša kot lani, toda še vedno velik zaostanek za najboljšimi

Raziskava je letos pokazala izboljšanje enotnega indeksa organizacijske energije glede na predhodno leto. Enotni indeks, ki izraža razmerje med kakovostnima in nekakovstnima energijama, letos znaša 2,18, lani 1,91 točke. Kljub napredku pa imamo še veliko priložnosti za izboljšave. V primerjavi z najboljšimi evropskimi organizacijami, kjer enotni indeks v povprečju znaša kar 5,20, še vedno zaostajamo za 3,02 točke. (Povprečje 10 odstotkov najboljših organizacij izmed 187 podjetij s približno 24.000 sodelujočimi, ki so sodelovali v raziskavi leta 2011-vir: Bruch&Vogel, 2011).


Slika 1: Lestvice organizacijske energije Slovenija 2017 (vir: Nacionalna raziskava oganizacijske energije 2017)

Kazalci so se pri energiji produktivnosti letos zaustavili pri 66 točkah, energija udobja pa pri 68 točkah. Pri energiji malodušja smo namerili 30 točk, pri energiji razjedanja pa 35 točk.

Vrednosti energijskih lestvic so se nekoliko drugače porazdelile kot lansko leto.
Nekoliko je upadla produktivna energija, narasla pa je energija udobja, ki je sicer kakovostna energija, ni pa dobro, da je višja kot je energija produktivnosti. Takšno razmerje namreč lahko hitro pripelje do »spanja na preteklih uspehih«. Smo pa uspešno zmanjšali energijo malodušja ter energijo razjedanja.


Slika 2: Merjenje napredka Slovenija 2016 in 2017 (vir: Nacionalna raziskava oganizacijske energije 2016 in 2017)

Več produktivne energije tudi letos v gospodarskem sektorju

Tudi letos smo boljšo energijo zaznali v gospodarskem sektorju in to vzdolž vseh energijskih lestvic. Energija produktivnosti tako znaša 69 točk in je enaka vrednosti energije udobja. V javnem sektorju pa je energija udobja letos višja kot je energija produktivnosti. Enotni indeks organizacijske energije tako v gospodarskem sektorju znaša 2,26, medtem ko v javnem sektorju 2,05. Glede na leto poprej, se je enotni indeks v obeh sektorjih povišal.


Slika 3: Lestvice organizacijske energije v gospodarskem in javnem sektorju, SLO 2017 (vir: Nacionalna raziskava oganizacijske energije 2017)

V primerjavi z letom poprej, smo v gospodarskem sektorju zaznali povečanje energije udobja ter zmanjšanje energije malodušja ter razjedanja, medtem ko energija produktivnosti ostaja na isti ravni.
V javnem sektorju je v primerjavi z lani padla energija produktvnosti, povečala pa se je energija udobja, energija malodušja in energija razjedanja pa sta se precej znižali.

Tabela 1: Primerjava lestvic organizacijske energije v gospodarstvu in javnem sektorju med letoma 2016 in 2017

Najbolje so se odrezale majhne organizacije

Največ produktivne energije smo namerili v majhnih oganizacijah (do 50 sodelavcev) in sicer 72 točk, sledijo jim srednje organizacije (od 51 – 250 sodelavcev) z 68 točkami, na tretjem mestu pa so tokrat pristale velike organizacije (nad 251 sodelavci) z 58 točkami.


Slika 4: Lestvice organizacijske energije v majhnih, srednjih in velikih organizacijah, SLO 2017 (vir: Nacionalna raziskava oganizacijske energije 2017)

Med panogami najboljše Finančne storitve

Sodelujoče organizacije smo razvrstili vzdolž petih globalnih panog: Storitve, Izdelki široke rabe in industrijski izdelki, Finančne storitve, Tehnologija, informacije/komunikacija in razvedrilne dejavnosti, Energetika in komunalne storitve. Panoga Finančne storitve je letos izkazala najvišji enotni indeks organizacijske energije in sicer 2,64, sledi ji panoga Tehnologija, informacije in razvedrilne dejavnosti z indeksom 2,42, v panogi Izdelki široke rabe in industrijski izdelki smo namerili indeks 2,14, v panogi Energetika ter komunalne storitve 2,15 ter v panogi Storitve 2,06.


Slika 5: Enotni indeks organizacijske energije glede na panogo, SLO 2017 (vir: Nacionalna raziskava oganizacijske energije 2017)

Kot zanimivost naj dodamo, da smo najvišji posamični enotni indeks organizacijske energije namerili v panogi Storitve, čeravno se je ta panoga v povprečju odrezala najslabše.

Katera generacija izkazuje boljšo energijo?

Nekatere organizacije so se odločile, da bodo merile energijo tudi vzdolž starosti ter stopnje izobrazbe, zato smo letosprvič imeli priložnost raziskovati katera generacija ima boljšo energijo in ali stopnja dokončane izobrazbe vpliva na nivo energije. Ugotovitev sicer ne moremo posplošiti na celotno slovensko populacijo, so nam pa le te ponudile zanimive izzive za nadaljna raziskovanja.
Zaznali smo, da najboljšo energijo izkazuje generacija, ki šteje 45 let ali več, kjer smo izmerili enotni indeks 1,89, v generaciji stari od 30-45 let znaša enotni indeks 1,65 ter v generaciji mlajši od 30 let le 1,44.

Slika 6: Lestvice organizacijske energije glede na starost, SLO 2017 (vir: Nacionalna raziskava oganizacijske energije 2017)

Zgornje ugotovitve pred organizacije postavljajo vrsto vprašanj o medgeneracijskem sodelovanju oz. oblikovanju delovnega okolja ter organizacijskih vlog, ki bodo znala bolje privabljati in sproščati energijo mlajših generacij.

Višja izobrazba – boljša energija

Druga zanimivost letošnje raziskave pa je, da so posamezniki z visoko ali še višjo izobrazbo izkazali višjo raven energije, kot tisti s končano nižjo stopnjo izobrazbe. Celo več, najnižjo raven energije so izkazali tisti, ki so končali srednjo ali višjo šolo, bolje od njih so se odrezali ljudje z 4. stopnjo izobrazbe ali nižjo.


Slika 7: Lestvice organizacijske energije glede na stopnjo izobrazbe, SLO 2017 (vir: Nacionalna raziskava oganizacijske energije 2017)

Kot pa že predhodno rečeno, teh ugotovitev še ne moremo posplošiti na večje populacije, ponujajo pa zanimivo snov za nadaljne raziskave.

Najboljši gospodarji dobre energije 2017

S podelitvijo nagrad za najboljšo energijo v panogi spodbujamo razvoj zavedanja učinkovitega ravnanja s tako dragocenim virom, kot je naravna energija ljudi. Nagrado prejmejo tiste organizacije oziroma podjetja, ki v svoji panogi izkazujejo najvišji enotni indeks organizacijske energije in so hkrati pri izvedbi raziskave izpolnile tudi vse minimalne pogoje. Rezultate enotnega indeksa organizacijske energije je letos pregledala 6 članska strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki razvojnih partnerjev.

Nagrado za najboljšo energijo v posameznih panogah so prejeli:
1. V panogi Storitve: OŠ Trbovlje z indeksom 3,51.
2. V panogi Izdelki široke rabe in industrijski izdelki: RLS, merilna tehnika z indeksom 3,10.
3. V panogi Finančne storitve: Adriatic Slovenica, z indeksom 2,64
4. V panogi Tehnologija/komunikacija in razvedrilne dejavnosti: RGL, z indeksom 2,42
5. V panogi Energetika in komunalne storitve: Aquasystems, z indeksom 2,75.


Podelitev nagrad za najvišji indeks organizacijske energije 2017. (Od leve proti desni: Sasa B. Mejaš, Klementina Šuligoj, Janesz Novak in Ilijana Šuligoj Javornik, Vlasta Lenardič, Danijela Brečko, Igor Škerlag in Simon Prelesnik, Peter Ribarič)

Kaj zmagovalci delajo drugače?

OŠ Trbovlje, ki je dosegla tudi najvišji posamični indeks organizacijske energije, vodi ravnateljica Klementina Šuligoj, ki je povedala, da si brez dobre energije ne zna predstavljati dela v šoli. Skrb za dobro energijo je odgovornost vseh zaposlenih v šoli, ustvarjajo pa jo z medsebojnim sodelovanjem med zaposlenimi ter povezovanjem s starši kot tudi s pristno skrbjo za vzgojo mlajših generacij, ki je del kulture širšega okolja v Trbovljah. Dodala je še, da si zelo želi, da se vse šole vključijo v projekt Organizacijska energija, tako bomo lažje zagotavljali, da bodo naši otroci odraščali v spodbudnem okolju dobre energije.

RLS, Merilna tehnika že nekaj let navdušuje s svojo hitro rastjo, predvsem pa kot tehnična dejavnost izstopa s skrbnim ravnanjem s kadri, za kar so prejeli tudi druga priznanja kot sta Delove podjetniške zvezde in Zlata nit. Dobro energijo Ilijana Šuligoj Javornik, direktorica kadrovske službe pripisuje predvsem dobremu vodenju, njihov direktor Janez Novak namreč povsem zaupa kadrovski službi ter si prizadeva za opolnomočenje zaposlenih.

Adriatic Slovenica je v letošnjem letu še dvignila svoj indeks in dokazuje, da skrbi za kadrovski kapital prav tako dobro kot za finančni, kar je nedvomno zmagovalna formula prihodnosti, saj vsi vemo, da je finančnega kapitala dovolj, medtem, ko kadrovskega povsod primanjkuje. Tega se Vlasta Lenardič, direktorica kadrovske službe, dobro zaveda, zato je skrb za dobro energijo ena izmed strateških kadrovskih nalog. Adriatic Slovenica je bila zmagovalka panoge tudi lani, letos pa je svoj rezultat še izboljšala in sicer iz enotnega indeksa 2,34 na 2,64 , predvsem na račun zmanjšanja energije malodušja in energije razjedanja.

RGL se je vključil v raziskavo na predlog Marka Škerlaga, študenta, ki se je navdušil nad idejo v sklopu študija na MLC – Fakulteti za management in pravo Ljubljana in zmagal v svoji panogi. Kot je povedal direktor Igor Škerlag, so dobili odličen uvid v možnosti izboljšanja vodenja, svoj visok rezultat pa po besedah Simona Prelesnika, glavnega urednika, pripisujejo kulturi sodelovanja in timskega dela, ki jo dosledno gojijo, četudi se morajo za to odpovedati posamičnim talentom. Formula uspeha, ki preizkušeno deluje tudi v skupinskih športih.

Aquasystems sodi v skupino majhnih podjetij, ki visok indeks Organizacijske energije pripisuje fleksibilni kulturi ter zrelosti vseh zaposlenih. Kljub dosežku ostajajo skromni in povsem predani svojemu poslanstvu, kar je zagotovo pomembno sporočilo za oblikovanje formule uspeha.

Kako naprej

Poslanstvo projekta je dvig energije za večjo strast in trajnostno rast. Glede na rezultate letošnje raziskave, kjer beležimo rahlo izboljšanje glede na lansko leto, toda še vedno velik zaostanek za najboljšimi, smo v skupini razvojnih patnerjev že oblikovali dodatne pristope k izboljšanju energijskega naboja v organizacijah in timih, ki jih predajamo v obliki delavnic za oblikovanje konkretnih ukrepov ter njihove implementacije.
Vsem sodelujočim organizacijam se toplo zahvaljujemo za sodelovanje in njihov prispevek k raziskovanju ter posledično razvoju kakovostnejšega delovnega okolja ter vas vabimo, da ostanete z nami tudi v prihodnje. Vse druge pa opogumljamo, da se nam čimprej pridružite in naredite nekaj dobrega za okolja, kjer ustvarjate.

Projekt Nacionalno merjenje organizacijske energije bo odslej potekal vsako leto, v letu 2018 začnemo že v mesecu februarju. O tem vas bomo obveščali na portalu www.organizacijska-energija.

______
Nosilec raziskave je skupina razvojnih partnerjev; Sofos, O.K. Consulting, Trgotur, Racio Razvoj, Izor in Insights, ki jo vodi dr. Danijela Brečko, izvršna direktorica Inštituta Sofos kot vodilnega partnerja, ki se s tovrstnimi raziskavami ukvarja že preko 20 let. Koordinator raziskave je družba Planet GV. Raziskavo so podprli tudi: Slovenska kadrovska zveza, Društvo psihologov Slovenije, Filozofska fakulteta – oddelek za psihologijo, Ekonomska fakulteta – Center poslovne odličnosti ter Fakulteta za management in pravo. Medijska partnerja sta bila revija HR&M ter strokovni portal Psihologija dela.